Blinker weboldal fejlec

Fegyelmi Szabályzat

A  Blinker Horgász egyesület (Márkó)  Fegyelmi szabályzata
Bevezető rendelkezések:

- A BLINKER Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alapszabályának . rendelkezése szerint a fegyelmi eljárás lefolytatása az alapszabály szerint megválasztott Fegyelmi Bizottság (továbbiakban: FB) hatásköre. Az FB határozata ellen (I. fok) az Elnökséghez fellebbezéssel lehet élni. Az Elnökség határozata ellen (II. fok) az (éves rendes) közgyűléshez lehet fellebbezni. A közgyűlés határozat ellen  fellebbezésnek helye nincs, jogorvoslatért bírósághoz lehet fordulni.

- Ez a szabályzat az egyesületi alapszabály melléklete.

Fegyelmi eljárási rend:

 A horgászattal kapcsolatos  jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényre juttatása, a fegyelmi vétséget elkövetők felelősségre vonásának egységes rendje és törvényessége érdekében az Egyesület a fegyelmi eljárásokat jelen szabályzat alapján folytatja le.

Szabályzat:

1.§   A fegyelmi eljárás célja a horgászatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, az alapszabály, az egyesület testületei által hozott határozatok, a helyi horgászrend, a társadalmi együttélés alapvető szabályainak megtartatása, a szervezeti élet tisztaságának biztosítása, illetve a cselekménnyel arányban álló elmarasztalással az elkövető egyesületi tag és a egyesületi tagság visszatartása hasonló magatartástól.

2.§   Fegyelmi vétséget követ el az az egyesületi tag

a./ Aki az Alapszabály, a választott szervek határozatai, a „Menyeki Tározó Horgászrendje””, a társadalmi együttélés szabályai ellen vét, vagy az egyesület szabályszerű működését veszélyezteti

  1. Aki, mint a választott testület tagja, vagy megbízott képviselő kötelességét felróható okból nem teljesíti, illetve kárt okozóan elhanyagolja
  2. Aki az egyesülettel szemben fennálló anyagi vagy természetbeni kötelezettségeit az előírt határidőt követő írásbeli felszólítás ellenére a felszólításban megjelölt új határidőre nem teljesíti.
  3. Aki a FB idézésére a fegyelmi tárgyaláson, mint tanú, kellő indok nélkül nem jelenik meg vagy ott rosszhiszeműen valótlant állít.
  4. Akit a halászattal és horgászattal illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megsértésében a halászati vagy társadalmi ellenőrök tetten értek, és a tényt csak az egyesület felé jelezték.
  5. Akik ellen halgazdálkodással vagy állatkínzással (tiltott horgászeszközök használata, nem megfelelő bánásmód stb.) összefüggő szándékos szabálysértés vagy bűncselekmény miatt az igazságügyi szervek jogerős ítéletet hoztak.

3.§   A  2.§-ban felsorolt fegyelmi vétségek elbírálása az egyesületi tagok esetében az FB , a választott testületek tagjai esetében a közgyűlés hatásköre. Ez esetben a közgyűlést a fegyelmi eljárás megindításáról hozott határozatot követő 30 napon belül az Egyesület elnöke illetve az Egyesület elnöksége/vezetősége hívja össze.

4.§ Az FB akkor határozatképes ha  mindhárom tagja jelen van. Az FB  annak elnöke irányítja és az  elnök gondoskodik az eljárás szabályszerű lefolytatásáról

5.§   A fegyelmi eljárást kezdeményezheti:

6.§   Fegyelmi eljárás elrendelésére jogosultak: Az Egyesület elnöke, az Egyesület elnöksége többségi határozattal.

7.§  Az egyesület elnöke a tudomására jutott és vélhetően fegyelmi vétséget megvalósító magatartás esetén, illetve hozzá beérkezett fegyelmi eljárás kezdeményezés esetén haladéktalanul köteles a fegyelmi eljárás elrendelése ügyében illetékes testület felé a szükséges intézkedéseket megtenni.

 Ha a cselekmény illetve a fegyelmi eljárás kezdeményezés más, nem egyesületi tagot is érint, az elnök a nevezett személy szervezeti tagságát biztosító egyesületét erről a tényről írásban értesíti.

8.§  Ha a fegyelmi vétség elkövetése óta több mint egy év , vagy ha az eljárás elrendelésére jogosult személy vagy szerv tudomására jutásától három hónap eltelt, fegyelmi  eljárás elévülés miatt nem indítható.

9.§ A fegyelmi eljárás kizárólag írásban rendelhető el.  Az erről szóló értesítésben a fegyelmi eljárás alá vont személlyel

- részletesen ismertetni kell a fegyelmi eljárásra indokot szolgáltató cselekményt ill. magatartást, továbbá

-  fel kell hívni figyelmét, hogy az  ügyben jogi vagy más személy védelmét igénybe veheti, ez esetben az erről szóló meghatalmazást írásban az FB elnökének kell bemutatni.

9.§   Ha a fegyelmi eljárás megindítását megalapozó cselekmény/magatartás elkövetőjének egyesületi tagsága időközben megszűnt, fegyelmi eljárás ellene nem indítható, a megindított eljárást okafogyottként meg kell szüntetni. Az esetben a fenti 2.§ c.) pont alatti egyesületi anyagi követelések nem évülnek el.

10.§  A konkrét ügyben nem járhat el az FB tagjaként a sértett, annak közeli hozzátartozója, , munkajogi alá-vagy fölérendeltje, vagy olyan személy akitől az ügyben tárgyilagos megítélés egyéb okokból nem várható.

11.§   A FB az eljárást indokolást tartalmazó írásbeli határozattal megszünteti ha

          -  az eljárás alá vont személy  terhére rótt cselekmény nem fegyelmi vétség,

az eljárás alá vont személy  a cselekményt nem követte (követhette) el,

-    a cselekmény elkövetése megnyugtató módon nem bizonyítható,

-    a fegyelmi vétség elévült.

12.§  Az indoklást és a határozat elleni jogorvoslat lehetőséget is tartalmazó határozatot az eljárás alá vont személlyel a kihirdetéskor igazolt módon kell átvetetni vagy részére tértivevényes ajánlott levélben 8 napon belül megküldeni.

13.§   Kiszabható fegyelmi büntetések

  1. Figyelmeztetés írásban
  2.  Az egyesületi tagság és jogok meghatározott idejű felfüggesztése
  3. Egyesületből való kizárás 

14.§  Az elsőfokú határozat fellebbezés hiányában a kézbesítést követő tizenhatodik napon , ha a fellebbezésre jogosultak az elsőfokú határozat kihirdetése után fellebbezési jogukról valamennyien lemondanak, a lemondáskor jogerőre emelkedik. A jogerős határozatot a FB elnöke jogerősítő záradékkal látja el.

15.§  A meghozott fegyelmi büntetést a határozat jogerőre emelkedése után  haladéktalanul be kell jegyezni az eljárás alá vont személy egyesületi tagnyilvántartásába. Határidős büntetésnél a kezdő és zárónapot is fel kell tüntetni. A jogerős fegyelmi határozat rendelkező részét a soron következendő közgyűlésen a FB elnöke ismerteti.

16.§   Amennyiben a fegyelmi eljárás kezdeményezője az egyesületen kívüli személy vagy szerv, az eljárás jogerős lezárulásáról az egyesület elnöke írásban ad tájékoztatást. Amennyiben az eljárás során fegyelmi büntetés is kiszabásra került a tájékoztatásban csak ezen tény közölhető, maga a büntetés milyensége és nagysága nem publikus adat! Más esetekben ez a tájékoztatás rövid úton (szóban, telefonon) is megadható, ezt a tényt a jogerős határozat irattári példányára a közlés időpontjának pontos rögzítése mellett fel kell tüntetni.

17.§  Az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozatot hozó testület elnökéhez kell írásban benyújtani, aki azt az ügyben keletkezett iratok csatolása mellett 8 napon belül a II. fokon eljáró testülethez továbbítja és erről a fellebbezőt írásban tájékoztatja.

18.§   Ifjúsági korú taggal szembeni eljárás során elsődleges célként nem a büntetést hanem a meggyőzést, a nevelést kell alkalmazni. A fiatalkorú meghallgatása során a törvényes képviselő (szülő, nevelő szülő, gyám) jelenlétét biztosítani kell. Amennyiben tárgyalás megtartására is szükség van, az kizárólag zárkörű lehet.

 
  
                                                                                                                BLINKER Horgász Egyesület
                                                                                                                                   M á r k ó

Záradék:    Jelen Fegyelmi Szabályzatot a BLINKER Horgász Egyesület 2016. május 21.-i közgyűlése egyhangú döntéssel fogadta el.

MOHOSZ tagszervezet egyesulete

Veszprémi időjárás előrejelzés

Instagram

PhotoMax 2.0 - Photos & Albums on your Website - Jquery plugin